SANDIKLI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | Sandıklı 'nın Yaşam Platformu - Sandıklı 'dan Haberiniz Olsun

SANDIKLI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA VE CEPHE KAPLAMA İŞİ PROJE ÇİZİMİ VE YAKLAŞIK MALİYETİN HAZIRLATTIRILMASISANDIKLI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SANDIKLI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Bu haber 77 kere okunmuş. 29 Ekim 2019 Salı - 15:43


 Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Kaplama İşi Proje Çizimi ve Yaklaşık Maliyetin Hazırlattırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2019/523447

1-İdarenin

a) Adresi :Ece Mahallesi Konak Caddesi No:1 03500 

SANDIKLI/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası :2725126946 - 2725126112

c) Elektronik Posta Adresi :ihale@sandikli.bel.tr

ç) İhale dokümanının 

görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :Proje çizimi ve yaklaşık maliyet hazırlanması ( 1-adet )

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 

idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :SANDIKLI

c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 45(kırk beş) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :Ece Mahallesi Konak Caddesi No : 1 SANDIKLI / AFYONKARAHİSAR

b) Tarihi ve saati :08.11.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Eski eserler kanunana göre  hazırlanmış proje işleri iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

   Resmi ilanlar  www.ilan.gov.tr’de        Basın:  1071556

Etiketler:   Etiket Eklenmemiş.

Yorumlar Hiç Yorum Yapılmamış.     'İLK YORUMU SEN YAP'

Anket Tümü
 
Son Dakika

Çok Okunanlar Bugün . Dün . Bu Hafta
Kritere uygun haber bulunamıyor.
Çok Yorumlananlar Bugün . Dün . Bu Hafta
Kritere uygun haber bulunamıyor.
Yazılım & Tasarım:
bukidesign